fbpx

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ ZANIM ZMIENIĄ SIĘ PRZEPISY

NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OD MARCA 2020 ROKU
Czytaj artykułWróć do poprzedniej strony

PRZEPISY ZMIENIĄ SIĘ ZA:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W tym artykule opisujemy najważniejsze powody dla których lepiej przed wejściem nowelizacji prawa upadłościowego złożyć wniosek o upadłość konsumencką do 24 marca 2020 roku.

Wnioski o upadłość konsumencką złożone po 24 marca 2020 roku – będą rozpatrywane według znowelizowanego prawa upadłościowego.

Jak jest, a jak będzie?

Czy nowe prawo pomoże większej liczbie konsumentów w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami i rozpoczęciu nowej drogi życia bez długów?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, aby ogłosić upadłość konsumencką, sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma obowiązek zbadania w jaki sposób doszło do powstania długów i niewypłacalności dłużnika. Jeśli długi powstały wskutek umyślnego działania dłużnika (przykładowo gdy kredyty były zaciągane z pełną świadomością, że nigdy nie zostaną spłacone), wtedy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Tak samo rzecz się ma w przypadku rażącego niedbalstwa i zaciągania kolejnych zobowiązań mając już problemy ze spłatą poprzednich. Jedyną szansą na ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest udowodnienie przed Sądem orzekającym, że długi i problemy w ich spłacie powstały w sposób niezawiniony przez dłużnika np. wskutek utraty pracy, choroby, rozwodu, śmierci małżonka bądź innych czynników, które w znacznym stopniu bez zawinienia dłużnika wpłynęły na możliwość spłaty jego zobowiązań.

Trzeba się spieszyć z upadłością konsumencką. Od marca 2020 r. drastyczne zmiany.

 

Po nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, która wchodzi w życie 24 marca 2020 roku Sąd na etapie badania wniosku nie będzie miał obowiązku badania przyczyn powstania długów, w związku z czym upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić każdy, kto dopełni wszelkich procedur formalnych. Wejście w proces związany z upadłością konsumencką będzie można uzyskać niemalże automatycznie, jeśli tylko podczas składania wniosku zostaną dopełnione wszystkie proceduralne kroki.

 

Czy od 2020 roku będzie szybciej i sprawniej a może lepiej?

Wydaje się że nie będzie tak różowo jak niektórzy o tym piszą. Po pierwsze wniosek o upadłość konsumencką będą mogli złożyć Ci wszyscy, którym Sądy oddaliły wnioski, gdyż zachodziły negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości. W latach 2015 – 2019 około 27.000 wniosków zostało oddalonych przez Sądy upadłościowe. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów 27.000 osób będzie mogło ponownie złożyć wniosek o upadłość. Do tego dochodzi około 15.000 normalnych corocznych wniosków co łącznie daje około 42.000. Rok 2020 może zasypać sądy wnioskami o upadłość konsumencką. I co ciekawe wszystkie osoby, które złożyły prawidłowo wypełnione wnioski i je opłaciły rozpoczną proces związany z upadłością konsumencką. Każdy upadły będzie miał wyznaczonego syndyka. Zarejestrowanych doradców restrukturyzacyjnych jest na dzień dzisiejszy 1377. Dotychczas średnio w całym kraju na doradcę przypadło około 5 upadłości konsumenckich. Przy sprawdzonych przewidywaniach co do ilości zgłoszonych wniosków o upadłość konsumencką na syndyka średnio przypadnie 31 postępowań upadłościowych. Taka ilość unieruchomi wielu syndyków co oznacza, że postępowania będą się ciągnąć miesiącami a nawet latami.

Czy długi upadłego będą na pewno umorzone?

Największe zmiany dotyczą najważniejszej kwestii dla dłużnika, czyli możliwości umorzenia długów. Obecnie,  jeśli tylko doszło do ogłoszenia upadłości, to w jej efekcie wszystkie długi są umarzane natychmiast po ogłoszeniu upadłości konsumenta, a sąd uznaniowo wyznacza plan spłaty części wierzytelności. Wynosi on maksymalnie 36 miesięcy.

Natomiast od 2020 roku sąd będzie ustalać, czy dłużnik zasługuje na umorzenie wszystkich swoich długów. Nie będzie się to odbywać na początku sprawy, lecz dopiero po przeprowadzeniu upadłości na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli, czyli po sprzedaży całego majątku przez syndyka.

Na tym etapie w pierwszej kolejności będzie wypowiadał się syndyk co do okoliczności powstania zadłużenia oraz przyczyn niewypłacalności. Zaproszeni będą wszyscy wierzyciele upadłego i wszyscy będą mogli wypowiedzieć się na temat dłużnika, jego zachowania, czy też winy w doprowadzeniu do niewypłacalności. Dopiero wtedy Sąd będzie określał czy do powstania długów doszło celowo, umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika bądź w sposób niezawiniony.

Jeśli sąd uzna, że zadłużanie było celowe, wtedy umorzenie wierzytelność nie będzie możliwe.  Pomimo utraty całego majątku dłużnik będzie nadal zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań, a wierzyciele będą mogli dochodzić swoich praw sądownie.

Jeśli sąd stwierdzi umyślność działań dłużnikarażące niedbalstwo lub jego zaniechanie, w takim przypadku będzie określany plan spłaty zobowiązań, a po jego wykonaniu pozostałe zobowiązania będą umarzane. Plan spłaty w takich przypadkach będzie trwał od minimum 3 lat do maksymalnie 7 lat i w tym czasie dłużnik będzie zobowiązany do comiesięcznego wpłacania, wyznaczonej w planie kwoty, która będzie przekazywana przez syndyka wierzycielom.

Dla spraw, w których do zadłużenia doszło bez winy dłużnika lub jego odpowiedzialność nie będzie rażąca, sąd będzie mógł wyznaczyć łagodniejszą formułę planu spłaty. Plan ten będzie trwał maksymalnie 36 miesięcy, a dłużnik będzie musiał się z niego wywiązać, żeby umorzyć pozostałe długi.

W niektórych przypadkach będzie możliwe umorzenie niespłaconych długów od razu bez konieczności wyznaczania planu spłaty, jednak jest to możliwość pozostawiona dla wyjątkowych przypadków np. trwałego i nieodwracalnego kalectwa dłużnika i braku możliwości podjęcia pracy zarobkowej lub nieposiadania żadnego majątku, z którego możliwe byłoby zaspokojenie wierzycieli.

ZAPISZ SIĘ TERAZ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Kliknij w przycisk poniżej i zarezerwuj swój indywidualny termin konsultacji z ekspertami naszej kancelarii, którzy podczas rozmowy przeprowadzą dokładną analizę Twojej sytuacji i ocenią szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Warunkowe umorzenie wierzytelności

 

Na koniec najciekawsze z rozwiązań zaproponowanych w ustawie, z którym upadający konsumenci będą mogli się spotkać w 2020 roku – warunkowe umorzenie niespłaconych długów bez konieczności wyznaczania planu spłaty.

Jeżeli osobista sytuacja dłużnika uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale nie ma pewności, że jest to stan trwały, sąd będzie mógł warunkowo umorzyć wierzytelności. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom borykającym się z problemami ze zdrowiem bądź nie mogącym znaleźć pracy.

Warunkowe umorzenie będzie obowiązywało przez 5 lat. Jeśli w trakcie tego czasu sytuacja dłużnika się poprawi (odzyska zdolność do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli), wtedy sąd będzie mógł przywrócić wcześniej umorzone długi i wyznaczyć nawet siedmioletni plan spłaty.

Aktualnie sąd odstępuje od ustalania planu spłaty wierzycieli i od razu umarza zobowiązania upadłego dłużnika, jeżeli jego osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Po nowelizacji przepisów umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli jest możliwe jedynie jeżeli rzeczona niezdolność ma charakter trwały. W sytuacji, gdy w ocenie sądu niezdolność do dokonania jakichkolwiek spłat nie będzie trwała wyda on postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań.

Co to oznacza?

W sytuacji, gdy upadły odzyska zdolność do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli sąd ustali mu plan spłaty wierzycieli.

Ważne! Sąd nie będzie działać tu z urzędu, a wyłącznie na wniosek. W tej sytuacji przewidujemy, że po warunkowym umorzeniu zobowiązań wierzyciele będą wykazywać się dużą aktywnością i przez pięć lat od daty uprawomocnienia się postanowienia dłużnik będzie jeszcze musiał mierzyć się z licznymi postępowaniami w przedmiocie uchylenia warunkowego umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty wierzycieli. W praktyce oznacza to, że plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony jeszcze przez wiele lat po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Co więcej! Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wszystko za sprawą przepisów art. 49116 ust. 2b, zgodnie z treścią których:

„Na wniosek upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.”

 

Podsumowanie

Po nowelizacji, samą upadłość konsumencką będzie dużo łatwiej uzyskać. Będzie się to odbywało niemalże automatycznie, jeśli tylko podczas składania wniosku zostaną dopełnione wszystkie proceduralne kroki.

Natomiast znacznej zmianie ulegnie sama forma upadłości konsumenckiej i to, co dla dłużników najważniejsze, czyli moment umarzania długów.

Zgodnie z nowymi regulacjami na umorzenie długów trzeba będzie zapracować, wykonując długoletnie plany spłaty. W skrajnych przypadkach upadłość będzie mogła trwać nawet kilkanaście lat.

Nowa upadłość konsumencka może okazać się dobrym rozwiązaniem dla wszystkich nieuczciwych dłużników.

Natomiast Ci wszyscy którzy mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej według dotychczasowych przepisów powinni z tego w świetle obecnych przepisów. Dla uczciwego dłużnika, który stał się niewypłacalny bez swojego zawinienia nowa upadłość może być zdecydowanie bardziej czasochłonna i trudniejsza.

 

Nazwa Jak jest teraz Jak będzie
Ogłoszenie upadłości Sąd rozpatruje wniosek i decyduje o przyznaniu upadłości konsumenckiej upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić każdy, kto dopełni wszelkich procedur formalnych
Plan spłaty Plan spłaty maksymalnie do 36 miesięcy 3 lata – „rzetelni dłużnicy”

7 lat – „nierzetelni dłużnicy”

Umorzenie zobowiązań Jeśli tylko doszło do ogłoszenia upadłości, to w jej efekcie wszystkie długi są umarzane natychmiast po ogłoszeniu upadłości konsumenta, a sąd uznaniowo wyznacza plan spłaty części wierzytelności Sąd będzie określał czy do powstania długów doszło celowo, umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika bądź w sposób niezawiniony.

 

Jeśli sąd uzna, że zadłużanie było celowe, wtedy umorzenie wierzytelność nie będzie możliwe.  Pomimo utraty całego majątku dłużnik będzie nadal zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań, a wierzyciele będą mogli dochodzić swoich praw sądownie.

Warunkowe umorzenie wierzytelności Brak Jeżeli osobista sytuacja dłużnika uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale nie ma pewności, że jest to stan trwały, sąd będzie mógł warunkowo umorzyć wierzytelności. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom borykającym się z problemami ze zdrowiem bądź nie mogącym znaleźć pracy.

Warunkowe umorzenie będzie obowiązywało przez 5 lat.

Czas trwania min. kilka miesięcy – max 4/5 lat min. 3 lata – max kilkanaście (lat)

 

 

Jeśli jesteś uczciwym dłużnikiem, który bez swojej winy stał się niewypłacalny powinieneś jak najszybciej zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej aby sądy mogły rozpatrywać go według aktualnie obowiązującej i dla ciebie lepszej ustawy.

Jeśli nie potrafisz ocenić swojej sytuacji zgłoś się na konsultacje z naszymi doradcami.

Działamy na terenie całego kraju.

Możesz spotkać się z nami na spotkaniu osobistym lub możemy porozmawiać przez telefon.

Zarezerwuj konsultację

Telefon 

505 906 905

Godziny otwarcia

9:00 – 17:00 | PN-PT

ZASIĘG DZIAŁANIA

POLSKA

REZERWACJA ONLINE

 

Zapisz się na bezpłatną konsultację